Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội cựu học sinh Trường THPT EAH’LEO

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/02/2015 01:08 - Người đăng bài viết: tiepluatainang.org
HỘI CỰU HỌC SINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT EAH’LEO                               Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                                 QUY CHẾ
                        Tổ chức và hoạt động của Hội cựu học sinh
                                    Trường THPT EAH’LEO

 
Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Tên gọi
-         Tên đầy đủ: Hội cựu học sinh trường trung học phổ thông Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk
-         Tên viết tắt: Hội CHS THPT Ea H’Leo.
Điều 2. Mục đích hoạt động
Hội cựu học sinh trường THPT Ea H’leo là tổ chức tự nguyện, tập hợp các thế hệ học sinh đã học tập dưới mái trường THPT Ea H’leo từ những ngày đầu thành lập trường cho đến nay nhằm mục đích:
- Là  nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ và gắn kết các thế hệ học sinh lại với nhau.
- Là cầu nối để các cựu học sinh được đóng góp về vật chất và tinh thần, được hiến kế để xây dựng và phát triển hoạt động của nhà trường.
- Góp phần cùng nhà trường theo dõi và hướng nghiệp việc học tập của các cựu học sinh ở các cấp trình độ và việc thực hiện nhiệm vụ cống hiến cho xã hội.
- Là ngọn đuốc để tiếp lửa những tài năng đang ngồi trên ghế nhà trường THPT Ea H’leo
- Là trái tim yêu thương để tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn của những học sinh nghèo vượt khó.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
Hội cựu học sinh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung. Mọi quyết định của hội đều theo nguyên tắc đa số biểu quyết.


Chương II - CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU HỌC SINH

 Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Hội và hoạt động của Ban liên lạc.
Hội gồm có Ban chấp hành Hội, Ban liên lạc và hội viên.
4.1. Ban chấp hành Hội cựu học sinh gồm:
+ 01 Chủ tịch.
+ 02 phó Chủ tịch thường trực.
+ 04 phó Chủ tịch phụ trách 4 tiểu ban: truyền thông, nhân sự, tổ chức sự kiện, tài chính. Mỗi tiểu ban gồm 5 thành viên.
+ 1 thư ký kiêm thủ quỹ.
4.2. Hoạt động của Ban chấp hành:
+ Chủ tịch: Phụ trách chung.
+ Phó Chủ tịch thường trực: Điều hành trực tiếp công việc.
- Tiểu ban truyền thông: thực hiện nhiệm vụ truyền thông và quảng bá mọi hoạt động của hội trên trang web của Hội, của trường THPT Ea H’Leo và trên facebook của hội.
-  Tiểu ban nhân sự: thống kê, quản lý danh sách; liên lạc và phát triển thành viên.
- Tiểu ban tổ chức sự kiện: lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động phong trào theo kế hoạch hoạt động của hội.
- Tiểu ban tài chính: thực hiện nhiệm vụ vận động và tiếp nhận tài trợ, đề xuất kinh phí hoạt động và quản lý tài chính cho mọi hoạt động của hội.
- Thư ký: thực hiện nhiệm vụ dự thảo các văn bản dưới sự hướng dẫn của Ban thường trực; ghi chép hồ sơ, sổ sách hoạt động hành chính.
Tổ chức của Ban chấp hành Hội được điều chỉnh trong cuộc họp toàn thể dựa trên ý kiến của đại diện các khóa.
4.3Ban liên lạc gồm: từ 1 đến 2 đại diện các lớp từ khoá 1 đến nay và hàng năm kết nạp thêm các lớp kế tiếp ra trường.
Điều 5. Hoạt động của Hội cựu học sinh
Hội cựu học sinh có các hoạt động sau:
5.1. Thông qua tổ chức hội, các thế hệ học sinh có thể trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.
5.2. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt … cho cựu học sinh nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học sinh.
5.3. Tổ chức các diễn đàn như: diễn đàn của các du học sinh, diễn đàn trao đổi về chọn nghề, giới thiệu việc làm…, góp phần hướng nghiệp cho các em học sinh còn đang học tại nhà trường. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, học tập giữa hội viên và giáo viên, học sinh của trường.
5.4. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Khuyến khích phát triển tài năng bằng vật chất và tinh thần. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh  đang theo học ở nhà trường như: vận động nguồn học bổng tài trợ cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, học sinh nghèo vượt khó….
5.5. Đề xuất và tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho Chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo của nhà trường.
5.6. Tập hợp, lưu trữ, cập nhật thông tin về cựu học sinh qua các thời kỳ, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc đánh giá kết quả đào tạo sau khi vào cuộc sống.
5.7. Cùng với nhà trường tổ chức các ngày lễ, các ngày kỷ niệm trong năm.
Điều 6. Chế độ sinh hoạt của Hội
6.1. Hội tổ chức họp toàn thể Ban liên lạc 1 năm một lần tại trường THPT Ea H’leo nhân ngày tổng kết năm học nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Hội, công khai tài chính, công bố và vinh danh đóng góp của cá nhân tổ chức
6.2. Ban chấp hành Hội họp 6 tháng một lần và họp đột xuất khi có yêu cầu.
Điều 7. Chế độ thông tin của hội
+ Các thành viên Hội cựu học sinh trao đổi và tiếp nhận thông tin qua website của Trường, qua Facebook, điện thoại, thư điện tử và qua họp mặt hàng năm.
+ Website của hội Cựu học sinh THPT EaH’Leo: http://www.thptEAHLEO.tiepluatainang.org
+ Địa chỉ Email chính thức:  thpteahleo.tiepluatainang@gmail.com


Chương III - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 
Điều 8. Quản lý tài chính
+ Tài chính của Hội do Chủ tịch hội là chủ tài khoản. Ban chấp hành Hội chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ theo qui chế của hội đề ra.
- Thu chi tài chính phải thực hiện đúng nguyên tắc kế toán, công khai minh bạch, có chứng từ hợp lệ (Có sổ thu, chi, hóa đơn, chứng từ hợp lý và hợp pháp).
- Thu, chi tài chính được Ban chấp hành Hội báo cáo bằng văn bản sáu tháng một lần, đăng tải trên web của Hội.
Điều 9. Thu chi
9.1. Tài chính của Hội được thu từ các nguồn:
+ Hội phí do hội viên đóng góp: mức tối thiểu ………………… đ/lớp/năm.
+ Khoản thu do hội viên đóng góp ngoài hội phí
+ Các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ tự nguyện.
+ Các nguồn thu hợp pháp khác.
9.2. Các hoạt động cần chi
+ Chi phí văn phòng (In ấn báo cáo, biểu mẫu...)
+ Tổ chức các buổi diễn đàn, các hoạt động giao lưu.
+ Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế.
+ Tổ chức các ngày lễ, các ngày kỷ niệm trong năm
+ Họp mặt truyền thống hàng năm.
+ Các khoản chi hợp pháp, hợp lệ khác.


CHƯƠNG IV – TIÊU CHÍ TRAO HỌC BỔNG

Điều 10: Tên chính thức của quỹ học bổng: “Quỹ học bổng tiếp lửa tài năng THPT Ea H’Leo”
Điều 11: Tiêu chí đối tượng trao học bổng
-Học sinh có kết quả học tập cả năm xuất sắc nhất của khối lớp 10.
-Học sinh có kết quả học tập cả năm xuất sắc nhất của khối lớp 11.
-Học sinh có kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải cao nhất của khối KHXHNV        (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Anh Văn, GDCD).
-Học sinh có kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải cao nhất của khối KHTN             (Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tin học và MTCT).
- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.
Điều 12: Tiêu chuẩn xét được trao học bổng
-         Các tiêu chuẩn chọn lựa được quy định chi tiết theo thỏa thuận thống nhất của thường trực hội
-         Các tiêu chí, tiêu chuẩn và số lượng đối tượng được trao học bổng, hỗ trợ phải được sự thống nhất đa số trong thường trực của hội


CHƯƠNG V – QUAN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG

Điều 13: Mối quan hệ với Ban giám hiệu
- Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện bố trí địa điểm để đặt Văn phòng hội, tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội trong và ngoài nhà trường.
- Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện việc theo dõi, thống kê việc học tập, công tác của các cựu học sinh chuyên.
- Phối hợp với Ban giám hiệu, Ban đại hiện Hội cha mẹ học sinh để thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.


CHƯƠNG VI – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 14. Bổ sung, điều chỉnh và sửa đổi quy chế
Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Hội, Thường trực Ban liên lạc sẽ đề xuất và báo cáo tại Hội nghị của Ban liên lạc hàng năm để thống nhất thông qua.
 Điều 15. Hiệu lực thi hành
Quy chế này được Ban liên lạc Hội cựu học sinh trường THPT Ea H’leo thống nhất thông qua tại hội nghị thành lập Hội ngày 01/02/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Các thành viên trong Ban liên lạc và các hội viên có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Quy chế này.
 
 
 
                                                           Ea H’leo, ngày 09. tháng 02 năm 2015
                                                                       TM Ban chấp hành Hội
                                                              Phó Chủ tịch thường trực
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thư Ngỏ

Giới thiệu về Quỹ học bổng Tiếp Lửa Tài Năng - THPT EAH'LEO

Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ  thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...

Email liên hệ

thpteahleo.tiepluatainang@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Bạn có quan tâm đến học bổng?

Đó là một trong những mục tiêu phải đạt được

Coi đó là một thử thách để chứng tỏ mình

Có cũng được không có cũng không sao

Không quan tâm vì chắc chẳng bao giờ đạt được

Ý kiến khác...